Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 21-03-2019

Het parochiebestuur en de pastoraat­sgroep zijn voornemens de kerk in Winssen te sluiten.
Op deze pagina vindt u alle informatie over de voorgenomen sluiting.

Impressieverslag van de ontmoeting van parochie­afvaardiging met bisschop De Korte;
Toelichting op het beleidsplan "Samen bouwen in vertrouwen".

Datum : 12 januari 2017
Plaats : Koetshuis, Beuningen
Tijd : 19.00u - 21.00u

De vice-voorzitter van het parochiebestuur, Allard Hosman, heet mgr. G. de Korte en diaken H. Degen van harte welkom. Allard verwoordt in het kort het door mgr. de Korte geschreven beleidsplan, en memoreert dat het met veel waardering is ontvangen bij velen in onze parochie: "U ziet geen problemen maar uitdagingen en dat wordt gewaardeerd!"

Mgr. de Korte neemt de aanwezigen vervolgens mee door het plan, waarbij hij de belangrijkste punten aanstipt en toelicht.

"Sinds 14 mei van dit jaar ben ik bisschop van ’s Hertogenbosch, eind juni heb ik de 12 dekenaten bezocht. Daar heb ik gesproken met pastorale teams, vrijwilligers en religieuzen.
In de maanden daaropvolgend heb ik veel gesproken over de te ontwikkelen visie. Nadat de concept versie in augustus verscheen heb ik deze in zes gremia besproken. Daarbij is de vraag gesteld of men herkent wat ik signaleer en voorstel voor de toekomst. Dit is positief ontvangen. Er zijn enkele amendementen ingediend en 8 oktober is de definitieve versie gepubliceerd.

De cultuur van wantrouwen moet omgebogen worden in een cultuur van vertrouwen.
We moeten realistisch hoopvol zijn en het positieve wat er is weer dienen.

De Mariadevotie is een warme ondersteuning in ons bisdom, maar is niet voldoende.
Van daaruit moeten we naar het missionaire pastoraat: niet bij het eigene blijven maar nieuwe mensen er bij zien te krijgen. Vandaar dat parochies zich meer moeten concentreren op jonge gezinnen.

Ik had het beeld dat er tegenstelling was tussen de jonge St. Janspriesters en de oudere priesters. De tegenstelling lijkt echter minder. Kom uit de loopgraven en probeer elkaar (pastoraal werker, pastoor, diaken) te ontmoeten en te communiceren.
Bovenal is communicatie met de parochianen belangrijk.

De eucharistieviering op zondag staat centraal. 90% van de vieringen in ons bisdom zijn eucharistisch.
Er kan een woord- en communiedienst gehouden worden als de pastoor dat noodzakelijk vindt. De pastoors hebben hiervoor de ruimte gekregen, e.e.a. in overleg met de bisschop.

Waar vier je de liturgie?
Momenteel zijn er 12 dekenaten, 52 parochies en 289 kerken.
In dorpen werkt één centrale kerk vaak niet.
Eerst het fusieproces doorlopen, dan pas kijken naar het te voeren gebouwbeleid.

Gelovigen kunnen vaak het evangelie van Christus niet goed verwoorden.
Aandacht voor catechese is dus belangrijk.

De diaconie is dienstbaar voor de samenleving.
Bij elke parochie hoort dan ook een PCI (Parochiële Caritas Instelling).

Pastoraal team, bestuur en contactraden moeten een beleidsplan voor de parochie opstellen:
Dit is wat we als parochie willen realiseren inclusief jaarplanning met acties.
Maak bijvoorbeeld voor elk jaar een speerpunt leidend.

Als christenen moeten we in de oecumene zo goed mogelijk met elkaar samenwerken en samenleven.

Zorg voor pastores is een taak van de bisschop en dekens, maar ook van de teamleden onderling.
De herders zijn ook elkaars herder.

Het huwelijks- en gezinspastoraat moet onze missionaire spits worden.
Mensen (gedoopten) moeten bereid gevonden worden om verantwoording te willen nemen.
Een tijdcollecte is belangrijk: geen vraag om geld maar voor inzet van tijd.

De actie Kerkbalans willen we verder professionaliseren.
Drie van de 10 gezinnen in ons bisdom doneren nu. Hierin moet groei komen. In vergelijk met andere bisdommen moet dit mogelijk zijn.
In het noorden doneert 6 van de 10 gezinnen. Mensen daar zijn zich meer bewust dat ze iets moeten doen om het kerkleven in stand te houden.

De fusies zijn nagenoeg afgerond in ons bisdom. Nog niet alles is geïmplementeerd.
Het gebouwbeleid ligt bij het bestuur. Pas bij rode cijfers komt er druk uit het bisdom.
Plannen voor kerksluiting gebeurt samen met het bestuur, bouwbureau en het economaat.
Gelovigen worden in een sluitingsproces meegenomen.

Vertrouwen is de basis.
Sprakeloosheid doorbreken door catechese.
Oecumenische samenwerking wordt bevorderd."

Rond 20.00u kunnen de toehoorders vragen stellen aan de bisschop.

Pastor J. de Waal: Wat kunnen wij verwachten m.b.t. de komst van een nieuwe pastoor?
Bisschop de Korte: Er wordt gezocht, maar nog geen geschikte gevonden. We beseffen dat dit dringend nodig is, het is dan ook een punt voor ons van aanhoudende zorg. Tot die tijd is Pastor B. Visschedijk tekenbevoegd.

Dhr. T. Reuvers (Ewijk): Wat kan er bijgestuurd worden naar aanleiding van het afgeronde fusieproces in onze parochie?
Bisschop de Korte: Het oude beleid kan niet teruggedraaid worden. Eucharistische centra was een doelstelling, maar dit werkt niet in de dorpen. Vandaar maatwerk met instandhouding van de geloofsgemeenschap.
T. Reuvers: Het vermogen uit alle vier de oude parochies is nu gecentraliseerd. Ik begrijp dat het Ewijks vermogen dus niet gedecentraliseerd kan worden.

Dhr. K-J. Petri (Beuningen): Ook dit jaar is er een viering in de protestantse kerk. Mogen de protestanten ter communie gaan?
Bisschop de Korte: Formeel moet ik de eucharistie in een protestantse kerk verbieden. Spiritueel gezien is er een groot verschil tussen katholieken en protestanten. In een protestantse kerk is bijvoorbeeld geen tabernakel.

Dhr. A. Hosman (bestuur): Hoe kunnen we vrijwilligers op pad sturen naar bijv. gezinsproblemen?
Bisschop de Korte: Hiervoor is wijsheid noodzaak. Horen en zwijgen is belangrijk. In de diaconie zijn meer onderwerpen waarin we ons kunnen presenteren: ziekenbezoek, vluchtelingen, voedselbank, etc. Zie bijvoorbeeld het boek 'Vreemdelingen en priesters' van de theoloog Stefan Paas.

Dhr. A. Hosman: U spreekt ook van het aanspreken van jongeren, maar hoe bereiken we die? Met social media?
Bisschop de Korte: Inderdaad: facebook, een blog of podcast. Kijk bijvoorbeeld naar pastor Roderick Vonhögen. Of elke avond een mis via social media.

Pastor J. Straver: Kerkgemeenschap is een soort servicestation geworden. In onze dorpen steunt hij veel op de autochtone bevolking. Hoe denkt u hier over?
Bisschop de Korte: Het is een snel veranderende wereld met globalisering en digitalisering. Een aantal gelovigen zal inderdaad alleen om een dienst als doop en uitvaart vragen. We moeten werken aan een gemeenschap van gelovigen.

Pastor J. Straver:De diaconie van de protestanten spreekt mij zeer aan. Kunnen we meer mee doen?
Bisschop de Korte: Op het terrein van catechese en diaconie kan er zeker samengewerkt worden.

Dhr. K-J. Petri (Beuningen): Waarom is het ambt van diaken niet opengesteld voor vrouwen?
Bisschop de Korte: De paus laat dit inmiddels onderzoeken.

Mevr. R. Broenland (Pastoraatsgroep): Met minder voorgangers moeten het zelfde aantal diensten gedaan worden. Kan dit opgelost worden door woord- en gebedsdiensten?
Bisschop de Korte: Als de parochie pastoor dat als een pastorale noodzaak ziet dan kan dat. Instandhouding van de kerkelijke geloofsgemeenschap is noodzakelijk.

Mevr. E. Cloosterman (Weurt): Het misboekje van de jeugdmis moest ter goedkeuring naar het bisdom. Het werd afgewezen en voor de jeugd onbegrijpelijke teksten kwamen er voor terug.
Bisschop de Korte: Doel is om minimaal de kwaliteit te handhaven van de lezing van de zondag. Dit mag vervangen worden door een themadienst.

Mevr. A. van de Loop (Beuningen): Soms wordt een kerk gebruikt door de familie als afscheid, met als enige reden omdat de sfeer in de kerk zo mooi is.
Bisschop de Korte: Dit is een principiële keus, zeker voor een dorp. Wijsheid van de plaatselijke pastoor is hierin belangrijk.
Pastor B. Visschedijk: Voorwaarde is dat God en gebod met respect hierbij gebruikt worden.
Bisschop de Korte: Het mag inderdaad geen anti-christelijke getuigenis worden.

Dhr. A. Spin (Ewijk): Hoe wilt u de scholen betrekken bij de geloofsgemeenschap?
Bisschop de Korte: Door vertrouwen te winnen, nodig ze uit.

Om 21.00u wordt er de avond afgesloten door Allard Hosman, onder dankzegging aan bisschop de Korte en diaken Degen voor hun tijd.